@MDB-Relo Nếu quen C# thì sử dụng TypeScript thử :3
https://www.typescriptlang.org/