@MDB-Relo Nếu quen C# thì sử dụng TypeScript thử :3 https://www.typescriptlang.org/