bạn phải xử lý trong routes, rồi trả về các trường hợp đúng username và pw thì trả về {data: true} còn sai thì trả về {data: false}
rồi trong success: function(data) {

//bạn kiểm tra data là "true" thì trả về "/home" nếu "false" thì hiện thông báo sai mật khẩu hay pw gì đấy là được mà

}